Algemene opdrachtvoorwaarden FocusAdvice

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FocusAdvice en een Opdrachtgever waarop FocusAdvice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FocusAdvice en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien FocusAdvice niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FocusAdvice in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Geldigheidsduur offerte
1. Een door FocusAdvice gedaan voorstel tot prestatiemeting(en) en/of consultancy blijft maximaal twee maanden van kracht.

Artikel 3: Opdrachtformulering
1. De opdracht wordt door FocusAdvice aanvaard op basis van de door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht. Met aanvaarding van de opdracht neemt FocusAdvice zich voor de opdrachtgever in staat te stellen zo snel mogelijk in eigen beheer het proces waarin prestatiemeting(en) en/of consultancy plaats vindt, voort te zetten. FocusAdvice zal zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

Artikel 4: Informatie opdrachtgever
1. Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet FocusAdvice kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur van de organisatie en de bij de werkzaamheden betrokken leidinggevenden in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid
1. Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan FocusAdvice worden verstrekt, zal FocusAdvice de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt FocusAdvice deze gegevens en informatie niet aan derden.

Artikel 6: Gewijzigde omstandigheden
1. Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal FocusAdvice de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg zorgen voor een adequate herformulering van de opdracht. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal FocusAdvice dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.


Artikel 7: Tussentijdse beëindiging
1. Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden.
2. Tevens kan FocusAdvice de overeenkomst beëindigen wanneer als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van FocusAdvice onttrekken en niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van FocusAdvice kan worden gevergd.
3. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft FocusAdvice recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 8: Annulering
1. Indien de opdrachtgever een geplande activiteit annuleert, kan FocusAdvice:
- binnen twee weken voor de geplande datum, 100% berekenen
- tussen 2 en 4 weken voor de geplande datum, 50% berekenen
Bij een annulering van een geplande activiteit meer dan vier weken voor de geplande datum, worden geen kosten berekend.

Artikel 9: Betaling
1. Alle bedragen en betalingen worden vermeld respectievelijk verricht in euro’s.
2. FocusAdvice declareert maandelijks de dagdelen die zijn besteed in de voorafgaande maand en de daarbij behorende reis- en verblijfkosten, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
3. In geval van telefonisch contact mag FocusAdvice een uurtarief rekening na een gesprek van tien minuten, tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen.
4. De betalingstermijn van een door FocusAdvice verzonden factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen.
5. In geval van een offerte is bij ondertekening een bedrag van minimaal 80% van het werk verschuldigd. Voor aanvang wordt een eerste termijn van 40% in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken. Het offertebedrag kan in termijnen in rekening worden gebracht, tenzij anders afgesproken.
6. Indien een declaratie vier weken na de vervaldatum nog niet is betaald, kan FocusAdvice vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.

Artikel 10: Reclameren
1. De opdrachtgever kan tot 30 dagen na ontvangst van een rekening reclamaties bij FocusAdvice indienen. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reclameert, wordt de rekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Voor schade aan personen of goederen bij de opdrachtgever, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig handelen door FocusAdvice in de uitoefening van werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht, is FocusAdvice exclusief aansprakelijk. Aansprakelijkheid van FocusAdvice of individuele adviseurs van FocusAdvice voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is FocusAdvice aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen.

Artikel 12: Overige bepalingen
1. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn